در دنیای امروزی کمتر کسی به تبلیغات روزمره که از طریق رسانه های مختلف از جمله تلویزیون و ... پخش می شود اهمیت می دهد، پس باید راهی جدیدتر و با بازده بالاتر وجود داشته باشد.
اکثریت جوانان در دنیای امروزی هنگامی که به مشکلی جدید برخورد می کنند اول از همه از طریق موتورهای جست و جو مانند گوگل به دنبال سایت هایی هستند که نیاز آنها را مرتفع نماید پس در صورتی که از راهکاری درستی استفاده نمائید و بتوانید به نیاز این قشر عظیم پاسخ صحیح بدهید یک درگاه تبلیغات مادام العمر و 24 ساعته برای خود ساخته اید.
در وقع طراحی سایت بدون ارتقا در گوگل مانند گرفتن مهمانی بدون دعوت مهمان است.
توجه داشته باشید جایگاه سایت شما در گوگل می تواند تعیین کننده این باشد که مخاطب اول به کدام سایت وارد شود پس ممکن است هرگز سراغ سایت دوم نرود!!!
 
برخی از خدمات ما در خصوص بهینه سازی سایت و ارتقا در گوگل عبارتند از :
- آنالیز وب سایت شما و ارائه گزارش کلی از استاندارد بودن و بهینه بودن سایت
- رفع ایرادات سئو وب سایت
– ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺻﻮﻟﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻮﮔﻞ (ﺟﻬﺖ درک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ)
– ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﮐﺪﻫﺎ (ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ) ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ Caching ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ.
– راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
– راه اﻧﺪازی ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ (ﺟﻬﺖ درک ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ + آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎن وﯾﺮاﯾﺶ
– رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Material Design اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ
– ﺛﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ در Webmaster Tools و Google Analytics
– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
– ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ
– ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ و Google Webmaster Tools , Google Analytics
– ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه